Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

 • Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020

  Spis treści:

   

  Wstęp

   

  I. Akty prawne regulujące realizację programu WSDZ

  II. Cele ogólne programu

  III. Cele szczegółowe i obszary działania

  IV. Metody i formy oddziaływań

  V. Program realizacji WSDZ

  VI. Sposoby realizacji działań

  VII. Ewaluacja


   


   


   


   


   


   

  WSTĘP


   

  Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego powinna być dostępna na każdym etapie życia człowieka. Coraz częściej bowiem będzie on zmuszony wielokrotnie zmieniać zawód, uzupełniać kwalifikacje oraz poszukiwać pracy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na trwale wpisanymi w życiorys każdego pracownika. Oznacza to konieczność stworzenia takiego systemu doradztwa zawodowego, który zapewni uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom, ale umożliwi także rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, umiejętności oraz zainteresowań.

  Ponadto system doradztwa winien zapewnić poznanie procesu aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania decyzji , a także możliwość kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych .

  Tymże wyzwaniom próbuje sprostać Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.


   


   

  I. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE REALIZACJĘ PROGRAMU DORADZTWA ZAWODOWEGO


   

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ( Dz. U. 2017 poz.59).

  2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. – Prawo oświatowe, ( Dz. U. z 2018 poz.2245).

  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, ( Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach , ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1643).

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ( Dz.U. z 2017 r. poz. 622).

  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania. ( Dz.U. z 2017 r. poz. 703).

  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r.

  w sprawie doradztwa zawodowego, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1675).

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lutego 2019 r.

  w sprawie doradztwa zawodowego, (Dz.U. z 2019 r. poz. 325).

  1. Statut CEZiT


   


   

  II. CELE OGÓLNE PROGRAMU


   

  1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły policealnej, studiów wyższych, kursów zawodowych, zawodu, zakładu pracy.

  2. Pomaganie uczniom w reorientacji zawodowej w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wyboru zawodu.

  3. Wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrycie zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawanie swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do wykonywania wybranego zawodu.

  4. Rozwijanie w uczniach świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność).

  5. Rozwijanie świadomości zawodowej.

  6. Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania się, współpracy w grupie i autoprezentacji.

  7. Rozwijanie umiejętności samooceny i możliwości wykorzystania tej umiejętności, wyrabianie szacunku dla samego siebie.

  8. Nabycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy.

  9. Poznanie rynku pracy.


   

  III. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU


   

  W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych – jednolitych z obszarami wszystkich programów

  zestawu – które wyznaczają treści programowe doradztwa zawodowego:

  1. Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron, jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji

  zawodowych, stanu zdrowia.

  2. Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.


   

  Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego są spójne z celami kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach w technikum. Umożliwia to realizowanie programu zarówno podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, jak i na zajęciach z wychowawcą, lekcjach przedmiotowych oraz na dodatkowych zajęciach edukacyjnych i innych zajęciach obejmujących wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu – w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Cel ogólny oraz cele szczegółowe programu doradztwa zawodowego są spójne z celami preorientacji zawodowej (przedszkole), orientacji zawodowej (klasy I–III i klasy IV–VI szkoły podstawowej) i doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.


   

  IV. OBSZARY DZIAŁANIA

  • W zakresie pracy z młodzieżą:


   

  1. Kształtowanie umiejętności określania własnych celów życiowych, mocnych i słabych stron.

  2. Analiza własnego stanu zdrowia pod kątem wybranego zawodu.

  3. Rozwijanie umiejętności planowania własnego rozwoju.

  4. Zapoznanie z procedurami osiągnięcia kwalifikacji zawodowych.

  5. Zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

  6. Wskazanie uczniom możliwych form zatrudnienia.

  7. Wyzwalanie własnego wewnętrznego potencjału.

  8. Wyrabianie szacunku dla samego siebie.

  9. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.

  10. Rozwijanie umiejętności efektywnego komunikowania się.

  11. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

  12. Poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy.

  13. Zapoznanie się ze specyfiką rynku pracy w regionie, w kraju i za granicą.

  14. Rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy.

  15. Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy.

  16. Poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego.

  17. Planowanie własnego rozwoju.


   

  • W zakresie pracy z rodzicami:


   

  1. Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi.

  2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.

  3. Wypracowanie form wspierania dzieci wyborze ich dalszej drogi życiowej.


   

  • W zakresie współpracy z nauczycielami:


   

  1. Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej.

  2. Lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy.

  3. Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.


   


   

  V. METODY I FORMY ODZIAŁYWAŃ


   

  1. Realizowanie tematyki z zakresu doradztwa zawodowego odbywać się będzie podczas:

  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie.

  • na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w klasach trzecich (uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych pięcioletniego Technikum)

  • na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

  • na zajęciach z wychowawcą


   

  2. Współpraca z instytucjami: PUP, pracodawcami, itp.

  3. Wycieczki zawodoznawcze.

  4. Udział w „Targach pracy”.

  5. Aktywny udział młodzieży podczas „Dnia otwartych drzwi szkoły”.

  6. Angażowanie uczniów do umiejętnego spędzania czasu (zajęcia sportowe, kulturowe, językowe, rozwijające umiejętności zawodowe)

  7. Informowanie rodziców o procedurach egzaminów zawodowych, specyfice zawodu wybranego przez dziecko, dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej.

  8. Organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody powiązane z wybranym kierunkiem kształcenia.

  9. Prowadzenie zajęć warsztatowych na temat predyspozycji zawodowych i dalszej drogi zawodowej.

  10. Wykorzystanie testów, ankiet i innych narzędzi podczas zajęć klasowych.

  11. Opracowanie i wykorzystanie lekcji scenariuszy lekcji wychowawczych związanych z doradztwem zawodowym.

  12. Gromadzenie materiałów dotyczących zakresu doradztwa (biblioteka, pedagog, zespół ds. doradztwa zawodowego ).

  13. Wyposażenie uczniów w umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych w ubieganiu się o pracę.

  14. Zapewnienie możliwości korzystania z Internetu w bibliotece szkolnej.

  15. Umieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce doradztwo zawodowe różnych informacji edukacyjno – zawodowych.


   

  Dyrektor szkoły na dany rok szkolny wyznacza zespół do spraw doradztwa zawodowego, którego zadaniem będzie planowanie i realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego, a w szczególności:


   

  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznia na informacje edukacyjno –zawodowe przy planowaniu ścieżki zawodowej,

  • gromadzenie informacji edukacyjno – zawodowych,

  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

  • koordynowanie działalności edukacyjno – doradczej,

  • współpraca z innymi nauczycielami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego,

  • organizowanie spotkań z instytucjami wspomagającymi doradztwo oraz pracodawcami.


   

  VI Program realizacji doradztwa zawodowego w ramach WSDZ na rok szkolny 2019/2020


   

  Obszar 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

  Lp.

  Opis działania

  Sposób realizacji

  Osoby odpowiedzialne

  Czas realizacji

  1

  Diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej.

  Analiza dokumentacji szkolnej. Wywiady z uczniami.

  Wywiady z nauczycielami, rodzicami.

  Pogadanki na godzinach wychowawczych.

  Spotkania z pedagogiem szkolnym.

  Zespół ds. doradztwa zawodowego, pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów.

  I półrocze

  2

  Zdobywanie wiedzy o predyspozycjach i możliwościach uczniów poprzez konsultacje z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.

  Konsultacje indywidualne nt. uzdolnień, słabych stron, predyspozycji uczniów.

  Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Na bieżąco, wg potrzeb

  3

  Zdobywanie wiedzy o predyspozycjach i możliwościach uczniów poprzez indywidualne spotkania z nimi.

  Pomoc uczniom w planowaniu przyszłości.

  Indywidualne rozmowy doradcze z uczniami nt. zainteresowań, uzdolnień, słabych i mocnych stron, planów edukacyjno - zawodowych

  Pedagog szkolny, wychowawcy klas.

  Na bieżąco, wg potrzeb

  Obszar 2. Gromadzenie, aktualizacja, i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

  1

  Gromadzenie , aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

  Bieżące gromadzenie materiałów informacyjnych informatorów, ulotek) w bibliotece szkolnej w Kąciku Doradztwa Zawodowego.

  Nauczyciele- bibliotekarze, Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Cały rok szkolny

  2

  Udostępnianie informacji za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

  Promocja i aktualizacja tablicy dotyczącej WSDZ w szkole.

  Utworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły – Doradztwo Zawodowe.

  Wywieszanie aktualnych informacji na temat WSDZ w szkole.

  Zespół ds. doradztwa zawodowego, administrator strony internetowej szkoły.

   

  Cały rok szkolny

  3

  Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z siecią lokalnych szkół następnego etapu edukacyjnego i placówek kształcenia ustawicznego.

  Pogadanki na godzinach wychowawczych, na zebraniach z rodzicami na temat możliwości dalszego kształcenia.

  Wychowawcy klas, doradca zawodowy.

  Marzec - maj

  3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

  1

  Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie siebie: swoich predyspozycji, uzdolnień oraz innych zasobów.

   

  Udział uczniów w lekcjach wychowawczych służących samopoznaniu.


   

  Rozwijanie umiejętności kluczowych w ramach lekcji przedmiotowy

  Wychowawcy klas.


   

  Nauczyciele przedmiotów.


   

   

  Cały rok szkolny


   

  Cały rok szkolny

   

  2

  Projekty edukacyjne umożliwiające uczniom lepsze poznanie świata zawodów, rynku pracy.

  Uczestnictwo w projektach edukacyjnych, takich jak „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, itp.

  Koordynatorzy tychże projektów.

  Cały rok szkolny.

  3

  Zajęcia umożliwiające uczniom poznanie oferty edukacyjnej następnego etapu

   

  Udział uczniów w godzinach wychowawczych na temat możliwości dalszego kształcenia.

  Udział uczniów w Dniach Otwartych

  w szkołach wyższych.

  Wychowawcy klas.

  Cały rok szkolny.

  Zgodnie z harmonogramem imprez.

  4.Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.

  1

  Opracowanie i wdrażanie programu realizacji WSDZ.

  Zapoznanie rady pedagogicznej z z programem realizacji WSDZ.

  Opracowanie dokumentu.


   


   

   

  Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Wrzesień 2019


   


   

  Wrzesień 2019


   

   

  2

  Wspieranie nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć / zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

  Udzielanie informacji, organizowanie konsultacji ze specjalistami w przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień.

  Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Cały rok szkolny.

  3

  Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności doradczej.

  Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.

  Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Cały rok szkolny.

  4

  Monitorowanie realizacji przydzielonych zadań.

  Analiza zapisów w dziennikach zajęć związanych z realizacją pomocy uczniom w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

  Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Cały rok szkolny.

  Obszar 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

  1

  Koordynowanie pracy nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć/ zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

  Udzielanie pomocy w miarę potrzeb.

  Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Cały rok szkolny.

  Obszar 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

  1

  Wspieranie nauczycieli przedmiotu oraz wychowawców klas w realizacji zajęć/ zagadnień związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia i zawodu.

  Udzielanie pomocy w miarę potrzeb.

  Pedagog szkolny, Zespół ds. doradztwa zawodowego

  Cały rok szkolny.


   


   

  WERYFIKACJA EFEKTÓW ZAJĘĆ

  Proponowane w programie formy weryfikacji efektów zajęć, to m.in.:

  • pytania ewaluacyjne do uczestników zajęć zadawane w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat zaję,

  w tym korzyści jakie dostrzegają uczestnicy. Gromadzenie informacji zwrotnych może okazać się bardzo użyteczne z punktu widzenia doskonalenia metod, form i warsztatu pracy osoby prowadzącej zajęcia

  • zdania niedokończone pobudzające uczestników do refleksji na temat działań związanych z własnym rozwojem i innymi elementami doradztwa zawodowego

  • wypracowanie przez ucznia technikum wymiernych efektów, np. sformułowanie planu kariery

  • indywidualny plan działania – IPD obejmujący zadania do wykonania w odniesieniu do wyznaczonego celu

  edukacyjno-zawodowego.


   

  VII. SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ:

  • lekcje wychowawcze

  • lekcje przedmiotowe

  • zastępstwa

  • zajęcia pozalekcyjne

  • wycieczki

  • porady indywidualne

  • udział w projektach unijnych

  • warsztaty szkoleniowe

  • praktyki zawodowe

  • programy edukacyjne

  • udział w kursach i szkoleniach

  • wolontariat

  • obsługa imprez miejskich


   


   

  VIII. EWALUACJA

  • Badanie losów absolwentów,

  • Modyfikowanie stosowanych form pracy

  • Wymiana dobrej praktyki pedagogicznej

  • Obserwacja własna zajęć grupowych i indywidualnych

  • Sprawozdanie z realizacji programu Wewnątrzszkolnego System Doradztwa Zawodowego


   

  Zespól ds. doradztwa zawodowego:

  Anna Kazana-Komarek

  Patrycja Obszańska

  Edyta Walczak

  Urszula Grzela


   

  Załącznik nr 1 Dostępne materiały edukacyjne do realizacji doradztwa zawodowe

  www.praca.gov.pl

  www.pracuj.pl

  www.perspektywy.pl

  www.ore.pl

  www.poznajswiat.ecorys.pl

  www.wybieramzawod.pl

  www.ohpdlaszkoly.pl

  www.pociagdokariery.pl

  www.zawody.praca.net

  www.scholaris.pl

  www.metodagier.p

  www.e-ZAMEK.pl

  www.perspektywy3d.pl

  www.europass.org.pl


   

 • Zebrania z Rodzicami 25.09.2019

  ZEBRANIA Z RODZICAMI 25 WRZEŚNIA 2019

   

  GODZINA 16.30- zebranie rodziców klas pierwszych z dyrekcją szkoły - aula;

  Spotkania z wychowawcami w klasach:

  IA TH P- sala nr 8 - wychowawca Sylwia Suska

  IB TH P- sala nr 19  - wychowawca Dorota Twardowska

  I TŻ P- sala nr 16 - wychowawca Arkadiusz Hływa

  I TH G- sala nr  17 - wychowawca Patrycja Obszańska

  I TŻ G- sala nr 5 - wychowawca Małgorzata Hudzik

  KLASY IV

  Spotkania z wychowawcami w klasach o godzinie 16.30

  IV TH- sala nr 20 - wychowawca Jolanta Deląg

  IV TŻ- sala nr 4  - wychowawca Edyta Walczak

   

  GODZINA 17.15- zebranie rodziców klas IV z dyrekcją szkoły- aula

   

  RADA RODZICÓW godzina 17.45

   

  POZOSTAŁE KLASY

   

  Klasa II TŻ godzina 17.00- sala nr  7- wychowawca Aleksandra Wrębiakowska

   

 • Ognisko integracyjne dla uczniów klas I THG i I TŻP

  W dniu 5 września 2019 r. na terenie świnoujskiej leśniczówki odbyło się ognisko integracyjne dla uczniów klas I THG i I TŻP. Dzięki temu, uczniowie mieli możliwość bliższego poznania kolegów, koleżanek oraz wychowawców.

 • Spotkania integracyjne dla uczniów klas I

  W dniach: 03, 04, 05, 06, 09, 10. 09. 2019 odbywały się w naszej szkole spotkania integracyjne dla uczniów klas I zorganizowane przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Dzięki zajęciom integracyjnym nowi uczniowie mogli poznać siebie nawzajem, co pozwoli im lepiej funkcjonować w szkole. Integracja ułatwi budowanie pozytywnych relacji z kolegami i koleżankami oraz pomoże stworzyć serdeczną atmosferę, dzięki której uczniowie poczują się bezpieczni w nowym zespole klasowym.

 • Opieka stomatologiczna uczniów - wykaz podmiotów

  Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych  w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych, na terenie Miasta Świnoujście:


  • Barbara Zdanowicz-Żabińska Lekarz Dentysta, Monte Cassino 13, 91 321 27 78

  • IPS Kinga Olender, Sosnowa 2, 603 947 744

  • IPS Lilianna Izotow, Dąbrowskiego 4, 602 223 431

  • ISPS Dorota Zawistowicz, Grunwaldzka 47, 91 322 46 10

  • ISPS Wioletta Koss, Dąbrowskiego 4, 602 486 330

  • ISPS Nina Tromińska, Dąbrowskiego 4, 607 218 640
  • NZOZ „Chris Dent", Małopolska 53, 91 321 54 88

  • IPL Katarzyna Szablewska Stomatolog, Piastowska 60, 608 198 968
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu, Kapitańska 8- 8b tel. 91 324 30 87

   

 • ZEBRANIA RODZICÓW KLAS PIERWSZYCH

  ZEBRANIA Z RODZICAMI KLAS PIERWSZYCH ODBĘDĄ SIĘ 25 WRZEŚNIA 2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

  Witamy po wakacjach!

  Informujemy, że wejście do szkoły jest możliwe wyłącznie  przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe od strony ul. Grodzkiej

  Klasy pierwsze – spotkania z wychowawcami  klas odbędą się 02.09.2019 r. godz. 8:30 według wykazu:

  ^ Klasy pierwsze po szkole podstawowej:

  kl. IA i IB TH – sala nr 16 (piętro pierwsze budynku szkoły)

  kl. I TŻ– sala nr 19 (piętro pierwsze budynku szkoły)

  * Klasy pierwsze po gimnazjum:

  kl. I THG  - sala nr 5 (parter budynku szkoły)

  kl. I TŻ G – sala nr 4 (parter budynku szkoły)

  Pozostałe klasy  – spotkania z wychowawcami klas odbędą się 02.09.2019 r. godz. 9:15 według wykazu:

  kl. IIA TH – sala 21

  kl. IIB TH – sala 7

  kl. II TŻ – sala 103 (Schronisko)

  kl. III TH – sala 4

  kl. III TŻ – sala 105 (Schronisko)

  kl. IV TH – sala 20

  kl. IV TŻ – sala 106 (Schronisko)

 • Egzaminy poprawkowe

  Egzaminy poprawkowe z następujących przedmiotów:

  - język polski

  - matematyka

  - geografia

  - historia i społeczeństwo

  - język niemiecki

  odbędą się 26 sierpnia o godzinie 9.00.

 • Wakacje

  Życzymy wszystkim bardzo udanych wakacji!

 • Zakończenie Roku Szkolnego

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w środę, 19 czerwca o godzinie 9.00.

 • I TŻ i UG na warsztatach kulinarnych w Grodnie

  10 czerwca 2019r. odbyły się ostatnie warsztaty kulinarne w ramach projektu „Kuchenne Rewelacje z Tradycją”. Uczniowie klasy I TŻ i UG zmierzyli się tym razem z wieprzowiną, która  na polskich stołach odgrywa wyjątkowo ważną rolę. O wieprzowinie od lat krążą kulinarne mity mówiące o jej negatywnym wpływie na zdrowie, jednak dzisiejsze warsztaty dowiodły, że warto po nią  sięgać ponieważ  w zdrowej diecie nie ustępuje wartością innym rodzajom mięsa. Dowodem na to są wykonane potrawy: pieczone żeberka z sosem barbecue i puree z selera, polędwiczka wieprzowa a ‘ la Wellington z musem z pieczonego jabłka i puree z topinamburu oraz gulasz wieprzowy z warzywami. Zobacz galerię.

 • Spotkanie z przedstawicielami hotelu Strandidyll

  10 czerwca w auli szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielami niemieckiego hotelu "Strandidyll", który znajduje się w Heringsdorfie. Spotkanie poprowadzili Pani Britta Hormann, asystent operacyjny oraz Pan Adrian Płaskoczyński, absolwent naszej szkoły, który aktualnie pełni funkcję głównego kelnera. Goście zapoznali młodzież z ofertą odbycia praktyk w ich  hotelu, zachcęcali również do starania się w przyszłości o pracę w hotelu. Zobacz galerię.

 • Kuchenne rewelacje z tradycją

  Zbliżają się do końca warsztaty kulinarne w ramach projektu ,,Kuchenne rewelacje z tradycją" W poniedziałek i wtorek 27 i 28 mają w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie uczniowie klasy pierwszej i drugiej wypiekali ciasta. Pod opieką kucharzy sporządzili tarty z różnymi owocami. Upiekli też ciasta drożdżowe, biszkoptowe i czekoladowe. Zobacz galerię.

 • Uwaga!

  Prosimy tegorocznych absolwentów o odbiór  dyplomów zawodowych w sekretariacie szkoły! 

 • Gala - Unia Europejska Inspiruje Pomorze Zachodnie

  20 maja 2019 roku uczniowie klasy II TH i III TŻ uczestniczyli w uroczystej Gali "Unia Europejska Inspiruje Pomorze Zachodnie". Spotkanie odbyło się w Operze na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Tematem wiodącym był Fake News i mowa nienawiści. Galę otwierał Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego a wykłady prowadzili dziennikarze Beata Biel i Filip Chajzer. Zobacz galerię.

 • Słodkie warsztaty w Grodnie

  We wtorek 14 maja odbyły się kolejne warsztaty w Grodnie. Temat główny to czekolada, o której wiadomo, że poprawia nastrój, dodaje energii i likwiduje zmęczenie. O czekoladzie opowiadali z pasją cukiernicy z Pracowni Czekolady z Koszalina. Ostatni etap produkcji czekolady to temperowanie polegające na podgrzewaniu i schładzaniu masy czekoladowej dzięki czemu staje się ona błyszcząca i chrupka. Po tym zabiegu uczniowie pod opieka cukierników stworzyli przepyszne pralinki z nadzieniem z rokitnika i z mango. W ciągu kilku godzin powstały w Grodnie wspaniałe musy czekoladowe, torty, browni czekoladowe i sernik z białą czekoladą. Zobacz galerię.

 • Matura

  Rozpoczęły się egzaminy maturalne. Dziś, 6 maja o godzinie 9.00 maturzyści piszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, 7 maja we wtorek również o godzinie 9.00 zmierzą się z pisemnym egzaminem z  matematyki, a 8 maja w środę z języka angielskiego. Przypominamy, że te dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów z młodszych klas. Egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym uczniowie zdają według  harmonogramu egzaminów maturalnych CKE.

  Wszystkim Maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach!

 • Pożegnanie Maturzystów

  W piątek 26 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania Maturzystów naszej szkoły, w której uczestniczyła młodzież, rodzice, nauczyciele, oraz Prezydent Miasta Świnoujścia Pan Paweł Sujka. Tradycyjnie uczniowie klas młodszych wręczali symboliczne kwiaty abiturientom, a następnie uświetnili akademię programem artystycznym. Maturzystów w swoim przemówieniu żegnała Pani Dyrektor i Pan Prezydent Paweł Sujka. Zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców. Zobacz galerię

 • Kolejne warsztaty kulinarne w Grodnie

  W poniedziałek, 30 kwietnia, uczniowie klasy I TŻiUG kolejny raz gotowali z najlepszymi kucharzami w Grodnie. Tym razem pod nóż szefów kuchni poszły owoce morza. Przygotowano i z apetytem zjedzono ostrygi, krewetki, mule, ośmiornicę, przegrzebki i homary. Zobacz galerię.

 • Wycieczka do Wiednia

  Wycieczka do Wiednia

  W dniach 23 - 27 września 2019 r. odbędzie się 5 dniowa wycieczka do Wiednia – stolicy Austrii. Miasto położone w północo – wschodniej części kraju, nad Dunajem posiada wiele niezwykłych zabytków z różnych epok historycznych. Zabytkowe centrum Wiednia od 2001 roku wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wiedeń to miasto, gdzie z historią można zetknąć się na każdym kroku. To również miasto muzyki, tutaj właśnie tworzyli najwięksi kompozytorzy świata, tacy jak Mozart czy Beethoven. Wiedeń to centrum artystycznego świata.
  Informacje i zapisy u pedagoga.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć