Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

 • Zdalne nauczanie

  W związku ze zgłaszanymi przez rodziców problemami z łączem w czasie zdalnego nauczania, po spotkaniu z lokalnymi operatorami i dostawcami internetu, opracowana została instrukcja postępowania w przypadku problemów z internetem.

  Więcej w linku poniżej

 • "Kierunki Wirusoodporne - czyli co studiować, żeby zawsze mieć pracę?"

 • Drodzy Uczniowie, Rodzice - przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym do 26 kwietnia 2020 r.

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 26 kwietnia 2020 roku zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Po przerwie świątecznej w dalszym ciągu obwiązuje kształcenie na odległość. Proszę wszystkich uczniów o odpowiedzialne podejście do tej formy nauczania i sumienne wywiązywanie się z obowiązku ucznia.

  Drodzy maturzyści 2020 – Wasze egzaminy maturalne również nie odbędą się w maju 2020 r. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosi nowy termin egzaminu maturalnego, nie później niż na 21 dni przed nowym terminem egzaminu.

  Ta sama zasada dotyczy egzaminów zawodowych – dotyczy to klasy III TŻ oraz   II ATH i IIB TH.

  Rodziców bardzo proszę o monitorowanie pracy swoich dzieci i ścisłą współpracę  z  wychowawcami klas.

  Gabriela Kopacka

  Dyrektor CEZiT

   

 • Zdrowych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych

 • UWAGA – MATURZYŚCI 2020 – próbny egzamin maturalny 2 – 8 kwietnia 2020

  matura_probna_2_8.04.2020.docx​​​​​​​

 • Drodzy Rodzice i Uczniowie,

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy kształcenie na odległość. Plan lekcji pozostaje bez zmian. Nauczyciele mają możliwość oceniania postępów edukacyjnych uczniów oraz realizować będą podstawę programową. Uczniów proszę o maksymalną dyscyplinę pracy (systematyczne odbieranie materiałów dydaktycznych poprzez LIBRUSA oraz inne formy elektronicznej komunikacji). Okres od 12 marca do 24 marca 2020 r. był czasem testowania możliwości komunikowania się online pomiędzy uczniami i nauczycielami. W tym okresie uczniowie uczyli się też w formie online, ale nie wszyscy wykazali się zdyscyplinowaniem i odpowiedzialnością w tak trudniej sytuacji. Proszę Rodziców o wyrozumiałość i systematyczną współpracę z wychowawcami klasy.

  Z poważaniem

  Gabriela Kopacka

  Dyrektor CEZiT Śiwnoujście

   

 • Uwaga, uczniowie klas czwartych

  Uczniowie którzy nie zdali iegzaminu zawodowgo w sesji styczeń - luty 2020 skladają deklarację do 27 marca 2020, poprzez wysłanie skanu na adres mailowy kierownika szkolenia praktycznego 

  tj. akazana-komarek@wp.pl. 

  poniżej do pobrania deklaracja dla ucznia.

   

 • Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

  Proszę o codzienne monitorowanie informacji zamieszczanych w dzienniku elektronicznym.

  Dyrektor szkoły

 • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE W OKRESIE OD 12 DO 25 MARCA 2020 ROKU.

  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły.

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu;

  • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

  • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole: przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości i rozwijaj kompetencje; skorzystaj z platformy epodreczniki.pl lub z materiałów rekomendowanych przez nauczyciela;

  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Dyrektor CEZiT    

  Gabriela Kopacka

  Świnoujście, 11.03.2020 r.

 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 • Spotkanie z przedstawicielem Policji

  W dniu 28 lutego w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem uczniowie klasy II A TH i IV TH wzięli udział w lekcji, którą przeprowadziła przedstawicielka Policji pani Agnieszka Wojtkiewicz. Podczas spotkania zostały poruszone kwestie cyberprzemocy. Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko przemocy i możliwych konsekwencji tego typu działań, zarówno dla ofiar, jak i sprawców.

 • KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

   KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH

  Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji

  Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

   

    Technikum Zawodowe  nr 1 w Świnoujściu ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2020/2021 w zawodach:

   Ø  Technik Ekonomista – 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej

   Ø  Technik Hotelarstwa – 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej

   Ø  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej

  Kandydaci do w/w szkół będą przyjmowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przeszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz.U.2019.1737 z dnia 11września 2019 r.) oraz   Ustawy zdnia14grudnia2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. , poz.1148 ze zm. – rozdział 6).

  Ustala się następujące zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz zajęcia edukacyjne i pozostałe osiągnięcia uczniów:

  1. Wynik przedstawiony w procentach z:

  Ø  języka polskiego,  mnoży się przez 0,35

  Ø  matematyki, mnoży się przez 0,35

  Ø  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz przedmiot dodatkowy w zależności od kierunku kształcenia mnoży się przez 0,3

       2, Za oceny z niżej wymienionych przedmiotów, umieszczone na      

  świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej przyznaje się:

  %  stopień celujący – 18 punktów

  %  stopień bardzo dobry – 17 punktów

  %  stopień dobry – 14 punktów

  %  stopień dostateczny – 8 punktów

  %  stopień dopuszczający – punkty

      3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.       

   W poszczególnych zawodach uwzględnia się następujące przedmioty:

  Technik Hotelarstwa

  &   język polski

  &   język angielski lub niemiecki

  &   matematyka

  &   geografia

   

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  &   język polski

  &   język angielski lub niemiecki

  &   matematyka

  &   biologia

          

  Technik Ekonomista

  &   język polski

  &   język angielski lub niemiecki

  &   matematyka

  &   informatyka

       4. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia  

  szkoły podstawowej:

  Ø za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

  • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego - 10 punktów
  • za zdobycie tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
  • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

  Ø  za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

  • za zdobycie tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
  • za zdobycie tytułu laureata konkursu z turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punktów

  Ø  tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pokutny

  Ø  za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

  • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7  punktów
  • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
  • za zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
  • za zdobycie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5  punktów
  • za zdobycie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3  punkty

  Ø  za udział w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

  • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10  punktów
  • za zdobycie  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty
  • za zdobycie  tytułu laureata turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3  punkty
  • za zdobycie  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7  punktów
  • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów
  • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów 

  Ø  za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych, sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  §  międzynarodowym – 4 punkty

  §  krajowym – 3 punkty

  §  wojewódzkim - 2 punkty

  §  powiatowym – 1 punkty

  Ø  w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  Ø  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

         5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:

  • wypełniony wniosek (Załącznik nr 1),
  • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, (skierowanie na badanie lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły)
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata.
  • zaświadczenie o aktywności na rzecz innych ludzi (w tym w formie wolontariatu)
  • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu ponad wojewódzkim /wojewódzkim)
  • jedno zdjęcie legitymacyjne.

      6. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające  wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 • Podanie o przyjęcie do klasy I pięcioletniego Technikum Zawodowego nr 1 w CEZiT w Świnoujściu na rok szkolny 2020-2021

 • Siatkarki CEZiT-u zwycięskie w Licealiadzie

         We wtorek 04 lutego 2020 w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego, odbyły się Mistrzostwa Miasta Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt w ramach Licealiady 2019/2020.

       Nasze dziewczęta z CEZiT-u zajęły I miejsce wygrywając z LOGOSEM i ZSM 2:0 w setach, a w meczu finałowym pokonały zawodniczki z „Mieszka” 2:0 (25:17, 25:10).        

         Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów.

      Pierwsze miejsce w turnieju to nie tylko reprezentowanie CEZiT-u, ale również miasta Świnoujście w ćwierćfinałach Mistrzostw Województwa (Region B).

  Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1. Miejsce – CEZiT
  2. Miejsce LO im. Mieszka I
  3. Miejsce ZSM
  4. Miejsce Fundacja Logos

  Skład dziewcząt CEZiT-u:

  • Izabela Wnorowska, Aleksandra Rybak 4TH;
  • Oliwia Budrewicz 4 TŻ;  Joanna Gawina 3 TŻ;
  • Wiktoria Janczak, Justyna Puzio 2BTH;
  • Aleksandra Bączek, Zuzanna Kasprzak, Karolina Różycka, Oliwia Zabielska 1 TH;
  • Opiekun: nauczyciel wychowania fizycznego p. Monika Dobek
 • PIŁKA SIATKOWA CHŁOPCÓW

  W dniu 30 stycznia 2020 w hali sportowej przy ulicy Białoruskiej odbyły się Mistrzostwa Miasta Świnoujścia w piłce siatkowej chłopców w ramach Licealiady 2019/2020. Nasi uczniowie zajęli 3 miejsce. Do rozgrywek przystąpiło pięć zespołów ze szkół średnich w kategorii chłopców.

 • „Ferie zimowe”

  Harmonogram Ferii zimowych w Świnoujściu   10.lutego  – 23.lutego 2020

 • KALENDARIUM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Sesja czerwiec-lipiec 2020

  1. Złożenie deklaracji do 07 lutego 2020 r.

  2. CZĘŚĆ PISEMNA - 23 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – 11.00

  Kwalifikacja TG.12 - Technik hotelarstwa

  Kwalifikacja TG.07 - Technik żywienia i usług gastronomicznych

  3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „d” - 22 czerwca 2020 r. godz. 09.00-11.30

  Kwalifikacja TG.12 - Technik hotelarstwa

  4. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „w” od 24 czerwca do 09 lipca 2020 r.

  Kwalifikacja TG.07 - Technik żywienia i usług gastronomicznych

  31 sierpnia 2020 r.– wydanie świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 • Uwaga uczniowie klas II i III - rusza rekrutacja naboru do Projektu "Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2"

  „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2”

  projekt nr: RPZP.08.06.00-32-K030/19-00

   

  Od 24 stycznia 2020 roku rusza rekrutacja uczniów do Projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Działanie 8.6 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez cale życie, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPZP.08.06.00-32-K030/19-00 zawartej  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.


  Czas realizacji projektu: 3 lata tj. od 01.01.2020 – 31.03.2023
  Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych

  Ogłaszamy nabór dla pierwszej tury uczniów.
   

  Projekt dla tej tury uczniów trwa 2 semestry (II semestr roku szkolnego 2019/2020 oraz pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021).


  Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Projektu „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2”

   

   

  Osoby zainteresowane udziałem w tym projekcie proszone są o zapoznanie z załączonym Regulaminem oraz zgłoszenie się do sekretariatu szkoły po odbiór pozostałej wymaganej dokumentacji Projektu.

   

  Termin składania dokumentacji związanej z przystąpieniem do projektu – 31 stycznia 2020 r.

                                       

   

 • Spotkanie z przedstawicielami świnoujskiej policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świnoujściu. 

  W dniu 13 stycznia 2020 uczniowie klas I zostali zaproszeni na spotkanie z przedstawicielami świnoujskiej policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świnoujściu. 

  Podczas wykładu uczniom przekazano informacje na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Panie apelowały do młodzieży o rozwagę, asertywność i świadome podejmowanie decyzji. W trakcie pogadanki Pani Agnieszka Wojtkiewicz - specjalistka ds nieletnich omówiła temat odpowiedzialności karnej związanej z posiadaniem i stosowaniem środków odurzających. W końcowej części spotkania poruszono problem cyberprzemocy oraz zaprezentowano spot filmowy dotyczący fonoholizmu.

 • KALENDARIUM - EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Sesja styczeń – luty 2020

  1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „d”

  - 09 stycznia 2020 r. godz. 09.00-11.30

  Kwalifikacja TG.12 - 1 osoba kl. III TH - świetlica

  2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – model „d”

  - 09 stycznia 2020 r. godz. 13.00-15.30 - aula

  Kwalifikacja T.12 Technik hotelarstwa- klasa IV TH-22 osoby + 1 absolwentka

  Kwalifikacja T.15 Technik żywienia i usług gastronomicznych- kl. IV TŻ i UG – 12 osób + 2 absolwentów

  3. CZĘŚĆ PISEMNA

  - 10 stycznia 2020 r. godz. 12.00 – 13.00 - aula

  Kwalifikacja T.12 - Technik hotelarstwa - klasa IV TH – 22 osoby + 1 absolwentka

  Kwalifikacja T.15 - Technik żywienia i usług gastronomicznych- kl. IV TŻ i UG- 12 osób

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć