Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

 • Harmonogram praktyk zawodowych  odbywanych w zakładach pracy

  w roku szkolnym 2019/2020

   

  09.09.2019 – 04.10.2019

  • klasa II A TH
  • klasa II B TH
  • klasa III TH
  • klasa III TŻ i UG
   
  Regulamin praktyk zawodowych w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

  § 1

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r.(Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno -porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
  2. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.
  3. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania praktyk
  zawodowych przez kierownika szkolenia praktycznego.
  4. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których
  wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

  § 2

  CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

  2.1 Cele ogólne:
  Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie w tym:
  • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
  • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
  • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
  • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
  • poszanowanie mienia.

  2.2. Działania: przede wszystkim uczeń powinien:
  • znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu,
  • obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu,
  • dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole,
  • dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie,
  • zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
  • ocenić jakość wykonanej pracy.
  • przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska

  2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły

  § 3

  OBOWIĄZKI UCZNIA

  3.1. Przygotowanie do praktyki

  Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:
  • zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z kierownikiem szkolenia praktycznego, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki.
  • zapoznanie się z regulaminem praktyk
  • przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk"

  3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

  Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:
  • właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre),
  • schludny wygląd i właściwy ubiór,
  • punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
  • nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną,
  • dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
  • rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
  • systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,
  • przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk, zakładowemu opiekunowi praktyk – do kontroli,
  • uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk i zaświadczenia
  • przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do nauczyciela dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.
  3.3. Nieobecność na zajęciach

  Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:
  • zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk,
  • informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
  • informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
  • dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego.

  3.4. Nie zaliczenie praktyki zawodowej

  Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:
  • niestawienia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
  • nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia)
  • nie ustalenie z opiekunem praktyk formy i czasu odpracowania opuszczonych zajęć,
  • samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki,
  • braku wymaganej dokumentacji praktyki,
  • złamania dyscypliny,
  • niepodporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy,
  • uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy w której odbywana jest praktyka,
  • niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
  • niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk.

  Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

  § 4

  PRAWA UCZNIA

  W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:
  • zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
  • zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
  • wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
  • korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
  • zapoznania z kryteriami oceniania,
  • informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
  • zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
  • uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej,
  • uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
  • właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

  § 5

  OBOWIĄZKI PRACODAWCY

  Pracodawca ma obowiązek:
  • zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,
  • zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy
  • zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
  • przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie,
  • skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,
  • przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,
  • zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
  • przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,
  • przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
  • kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,
  • zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
  • zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi kierownik szkolenia praktycznego
  • utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły,
  • informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
  • poinformować ucznia o propozycji oceny,
  • ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk
  • zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk

  § 6

  KRYTERIA OCENIANIA

  Do wystawienia ocen z praktyki uwzględnia się następujące elementy:
  • uczeń odbył praktykę w wymiarze określonym programem;
  • sposób odnotowywania przebiegu zajęć w dzienniczku;
  • stopień zainteresowania się ucznia odbytą praktyką.

  Ocenę z praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i zaświadczeniu oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej. Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi.

  § 7

  DODATEK

  Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna), w odpowiednim dla kierunku zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do Dyrekcji szkoły w ściśle określonym terminie i uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły. Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626), przepisom regulaminowym szkoły, organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniom niniejszego regulaminu. W przypadku nieuzyskania akceptacji Dyrekcji Szkoły, niedopełnieniu formalności, bądź niewywiązaniu się zakładu z ustaleń praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez Dyrekcję Szkoły.

  29.08.2019 21:20 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć