Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

Praktyki zawodowe

Harmonogram praktyk zawodowych  odbywanych w zakładach pracy

w roku szkolnym 2019/2020

 

09.09.2019 – 04.10.2019

 • klasa II A TH
 • klasa II B TH
 • klasa III TH
 • klasa III TŻ i UG
 
Regulamin praktyk zawodowych w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r.(Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno -porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
2. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.
3. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania praktyk
zawodowych przez kierownika szkolenia praktycznego.
4. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których
wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

§ 2

CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

2.1 Cele ogólne:
Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie w tym:
• pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
• doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
• wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
• wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
• poszanowanie mienia.

2.2. Działania: przede wszystkim uczeń powinien:
• znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu,
• obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu,
• dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole,
• dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie,
• zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
• ocenić jakość wykonanej pracy.
• przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły

§ 3

OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1. Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:
• zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z kierownikiem szkolenia praktycznego, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki.
• zapoznanie się z regulaminem praktyk
• przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk"

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:
• właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre),
• schludny wygląd i właściwy ubiór,
• punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
• nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną,
• dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
• rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
• systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,
• przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk, zakładowemu opiekunowi praktyk – do kontroli,
• uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk i zaświadczenia
• przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do nauczyciela dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.
3.3. Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:
• zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk,
• informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
• informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
• dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego.

3.4. Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:
• niestawienia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
• nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia)
• nie ustalenie z opiekunem praktyk formy i czasu odpracowania opuszczonych zajęć,
• samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki,
• braku wymaganej dokumentacji praktyki,
• złamania dyscypliny,
• niepodporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy,
• uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy w której odbywana jest praktyka,
• niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
• niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk.

Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

§ 4

PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:
• zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
• zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
• wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
• korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
• zapoznania z kryteriami oceniania,
• informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
• zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
• uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej,
• uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
• właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

§ 5

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:
• zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,
• zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy
• zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
• przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie,
• skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,
• przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,
• zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
• przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,
• przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
• kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,
• zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
• zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi kierownik szkolenia praktycznego
• utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły,
• informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
• poinformować ucznia o propozycji oceny,
• ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk
• zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk

§ 6

KRYTERIA OCENIANIA

Do wystawienia ocen z praktyki uwzględnia się następujące elementy:
• uczeń odbył praktykę w wymiarze określonym programem;
• sposób odnotowywania przebiegu zajęć w dzienniczku;
• stopień zainteresowania się ucznia odbytą praktyką.

Ocenę z praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i zaświadczeniu oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej. Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi.

§ 7

DODATEK

Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna), w odpowiednim dla kierunku zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do Dyrekcji szkoły w ściśle określonym terminie i uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły. Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626), przepisom regulaminowym szkoły, organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniom niniejszego regulaminu. W przypadku nieuzyskania akceptacji Dyrekcji Szkoły, niedopełnieniu formalności, bądź niewywiązaniu się zakładu z ustaleń praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez Dyrekcję Szkoły.

Harmonogram praktyk zawodowych  odbywanych w zakładach pracy

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

09.09.2019 – 04.10.2019

 

 • klasa II A TH
 • klasa II B TH
 • klasa III TH
 • klasa III TŻ i UG

 

Regulamin praktyk zawodowych w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

 


§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r.(Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno -porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania.
2. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich uczniów jest obowiązkowe.
3. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania praktyk
zawodowych przez kierownika szkolenia praktycznego.
4. Praktyki odbywają się w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których
wyposażenie, kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

§ 2
CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

2.1 Cele ogólne:
Praktyka zawodowa ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzie w tym:
• pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
• doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
• wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
• doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
• wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
• poszanowanie mienia.

2.2. Działania: przede wszystkim uczeń powinien:
• znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu,
• obsługiwać podstawowe urządzenie stanowiące wyposażenie techniczne zakładu,
• dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole,
• dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie,
• zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
• ocenić jakość wykonanej pracy.
• przestrzegać zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska

2.3. Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły

§ 3
OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1. Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:
• zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z kierownikiem szkolenia praktycznego, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki.
• zapoznanie się z regulaminem praktyk
• przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk"

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:
• właściwą postawę i kulturę osobistą (zgodnie z zasadami savoir vivre),
• schludny wygląd i właściwy ubiór,
• punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
• nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną,
• dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,
• rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
• systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,
• przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk, zakładowemu opiekunowi praktyk – do kontroli,
• uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk i zaświadczenia
• przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do nauczyciela dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.
3.3. Nieobecność na zajęciach

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:
• zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk,
• informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
• informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,
• dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego.

3.4. Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Uczeń nie uzyskuje pozytywnej oceny z praktyki zawodowej w przypadku:
• niestawienia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
• nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 1 dnia)
• nie ustalenie z opiekunem praktyk formy i czasu odpracowania opuszczonych zajęć,
• samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki,
• braku wymaganej dokumentacji praktyki,
• złamania dyscypliny,
• niepodporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy,
• uzyskania negatywnej propozycji oceny praktyki wystawionej przez przedstawiciela zakładu pracy w której odbywana jest praktyka,
• niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
• niedostarczenie do nauczyciela dzienniczka praktyk.

Brak pozytywnej oceny z praktyki zawodowej jest podstawą do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

§ 4
PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:
• zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
• zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,
• wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,
• korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
• zapoznania z kryteriami oceniania,
• informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
• zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
• uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej i uzasadnienia jej,
• uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania,
• właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

§ 5
OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:
• zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,
• zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy
• zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,
• przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie,
• skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,
• przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,
• zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,
• przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,
• przechowywania odzieży i spożywania posiłków,
• kontrolować zeszyty praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,
• zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,
• zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi kierownik szkolenia praktycznego
• utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły,
• informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
• poinformować ucznia o propozycji oceny,
• ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk
• zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk

§ 6
KRYTERIA OCENIANIA

Do wystawienia ocen z praktyki uwzględnia się następujące elementy:
• uczeń odbył praktykę w wymiarze określonym programem;
• sposób odnotowywania przebiegu zajęć w dzienniczku;
• stopień zainteresowania się ucznia odbytą praktyką.

Ocenę z praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Powyższa propozycja oceny wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i zaświadczeniu oraz potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej. Ocena z praktyki zawodowej winna być podana uczniom do wiadomości, a w razie potrzeby umotywowana bezpośrednio zainteresowanemu uczniowi.

§ 7
DODATEK

Uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna), w odpowiednim dla kierunku zakładzie. Odbycie praktyki może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu do Dyrekcji szkoły w ściśle określonym terminie i uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły. Praktyka indywidualna podlega przepisom określonym przez Kodeks Pracy, rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 Nr 244, poz. 1626), przepisom regulaminowym szkoły, organizacyjno-porządkowym zakładu pracy i postanowieniom niniejszego regulaminu. W przypadku nieuzyskania akceptacji Dyrekcji Szkoły, niedopełnieniu formalności, bądź niewywiązaniu się zakładu z ustaleń praktykant zostaje skierowany na praktykę do placówki wskazanej przez Dyrekcję Szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć