Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

Zarządzenie dyrektora szkoły

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/020

 

Zarządzenie nr 13/2019

Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

       Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U.2017.1603 z dnia 28.08.2017)  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego  zarządzam, co następuje:

 

 § 1

W roku szkolnym 2019/2020 ustalam  dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 02 - 03 stycznia 2020 r.
  • 04 – 05 - 06  maja 2020 r. (egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego)
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek po Bożym Ciele)
  • 22 - 23  czerwca 2020 r. (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)

 

§ 2

W dniach, o których mowa w §  1 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz wyrównawczych.

 

 § 3

 

 Wychowawcy klas mają obowiązek poinformowania rodziców/prawnych opiekunów  o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych oraz wyrównawczych organizowanych   w dniach, o których mowa w § 1.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                              

 

                                                                                                                       Gabriela Kopacka

                                                                                                                                                                   Dyrektor CEZiT 

Aktualności

Kontakt

  • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
    ul. Gdyńska 26
    72-600 Świnoujście
  • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć