Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

Rekrutacja 2021/2022

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH

Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji

Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

 

  Technikum Zawodowe  nr 1 w Świnoujściu ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2021/2022 w zawodach:

 Ø  Technik Hotelarstwa – 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej

 Ø  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej

Kandydaci do w/w szkół będą przyjmowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przeszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz.U.2019.1737 z dnia 11września 2019 r.) oraz   Ustawy zdnia14grudnia2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. , poz.1148 ze zm. – rozdział 6).

Ustala się następujące zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz zajęcia edukacyjne i pozostałe osiągnięcia uczniów:

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:

Ø  języka polskiego,  mnoży się przez 0,35

Ø  matematyki, mnoży się przez 0,35

Ø  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz przedmiot dodatkowy w zależności od kierunku kształcenia mnoży się przez 0,3

 1. Za oceny z niżej wymienionych przedmiotów, umieszczone na      

świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej przyznaje się:

%  stopień celujący – 18 punktów

%  stopień bardzo dobry – 17 punktów

%  stopień dobry – 14 punktów

%  stopień dostateczny – 8 punktów

%  stopień dopuszczający – 2 punkty

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.       

 

W poszczególnych zawodach uwzględnia się następujące przedmioty:

Technik Hotelarstwa

&   język polski

&   język angielski lub niemiecki

&   matematyka

&   geografia

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

&   język polski

&   język angielski lub niemiecki

&   matematyka

&   biologia

        

 1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia  

szkoły podstawowej:

Ø  za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • za zdobycie tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

 

Ø  za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

 • za zdobycie tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
 • za zdobycie tytułu laureata konkursu z turnieju przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punktów

 

Ø  tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pokutny

Ø  za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

 • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7  punktów
 • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • za zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
 • za zdobycie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5  punktów
 • za zdobycie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3  punkty

 

Ø  za udział w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  

 • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10  punktów
 • za zdobycie  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty
 • za zdobycie  tytułu laureata turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3  punkty
 • za zdobycie  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7  punktów
 • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów
 • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów  

 

Ø  za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych, sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

§  międzynarodowym – 4 punkty

§  krajowym – 3 punkty

§  wojewódzkim - 2 punkty

§  powiatowym – 1 punkty

Ø  w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Ø  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:

·         wypełniony wniosek (Załącznik nr 1),

·         potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

·         potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty,

·         zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

(skierowanie na badanie lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły)

·         orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata.

·         zaświadczenie o aktywności na rzecz innych ludzi (w tym w formie wolontariatu)

·         zaświadczenie o uzyskaniu stopnia laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu ponad wojewódzkim /wojewódzkim)

·         jedno zdjęcie legitymacyjne.

 1. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające  wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć