Program profilaktyczno - wychowawczy

Nawigacja

Rekrutacja 2019/2020

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH

Technikum Zawodowego nr 1 w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu

(absolwenci  szkół podstawowych)

 

  Technikum Zawodowe  nr 1 w Świnoujściu ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2019/2020 w zawodach:

 

 • Technik Ekonomista – 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technik Hotelarstwa – 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - 5 letnie, na podbudowie szkoły podstawowej

 

Kandydaci do w/w szkół będą przyjmowani w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.  w sprawie  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do  czteroletniego  liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowej szkoły podstawowej (Dz.U.2017.586 z dnia 20 marca 2017 r.)

 

Ustala się następujące zasady przyznawania punktów za wyniki egzaminu ośmioklasisty oraz zajęcia edukacyjne i pozostałe osiągnięcia uczniów:

 

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego,  mnoży się przez 0,35
 • matematyki, mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3

 

 1. Za oceny z niżej wymienionych przedmiotów, umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej przyznaje się:

 

 • stopień celujący – 18 punktów
 • stopień bardzo dobry – 17 punktów
 • stopień dobry – 14 punktów
 • stopień dostateczny – 8 punktów
 • stopień dopuszczający – 2 punkty

 

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.      

 

W poszczególnych zawodach uwzględnia się następujące przedmioty:

 

Technik Hotelarstwa

 1. język polski
 2. język angielski lub niemiecki
 3. matematyka
 4. geografia

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 1. język polski
 2. język angielski lub niemiecki
 3. matematyka
 4. biologia

        

Technik Ekonomista

 1. język polski
 2. język angielski lub niemiecki
 3. matematyka
 4. informatyka

 

 1. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 

 • za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 

   • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego - 10 punktów

 

   • za zdobycie tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

 

   • za zdobycie tytułu finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

 

 • za udział w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

   • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

 

   • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7  punktów

 

   • za zdobycie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

 

   • za zdobycie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

 

   • za zdobycie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5  punktów

 

   • za zdobycie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3  punkty

 

 • za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych, sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 punkty
 • krajowym – 3 punkty
 • wojewódzkim - 2 punkty
 • powiatowym – 1 punkt

 

 • w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

        

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają:
 • wypełniony  wniosek (załącznik nr 1)
 • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, (skierowanie na badanie lekarskie do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata.
 • zaświadczenie o aktywności na rzecz innych ludzi (w tym w formie wolontariatu)
 • zaświadczenie o uzyskaniu stopnia laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu ponad wojewódzkim /wojewódzkim)
 • jedno zdjęcie legitymacyjne.

 

 1. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające  wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  ul. Gdyńska 26
  72-600 Świnoujście
 • tel/fax 91 321-45-66

Galeria zdjęć